Política de Privacitat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, protecció de dades personals, us informem que les vostres dades personals formen part d'un fitxer automatitzat propietat d'ALREGI SL amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, atendre consultes plantejades, obtenir dades estadístiques d'ells i enviar correu comercial i un butlletí. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades dirigint-se per escrit a ALREGI SL, C/GARROTXA nº 8 17469 VILAMALLA adjuntant una fotocòpia del vostre DNI.

Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat exclusiva de ALREGI SL, domiciliada a VILAMALLA, POLÍGON IND. EMPORDÀ INTERNACIONAL, C / GARROTXA Nº 8 amb CIF Nº B-17.419.201 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 726, Secció 8, Foli 106, Full GE 13991 i els seus continguts així com les seves creacions intel·lectuals queden protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre drets d'autor.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Els continguts, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució i qualsevol altre element relacionat amb aquesta web, constitueix una creació protegida per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Cap d'aquests continguts, incloent-hi textos, imatges, so i qualsevol altre material, ni la totalitat del website, no podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos, emmagatzemats o modificats de cap manera sense la prèvia autorització per escrit de ALREGI SL o dels titulars d'aquestes creacions.

No obstant això, els usuaris podran visualitzar la pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda en el website i reproduir-la amb fins únicament privats, excloent d'aquesta autorització tot ús comercial que es pogués donar als mateixos.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i de les actes que han de ser publicades formalment al DOGC i a altres diaris oficials, d'edició impresa o digital, els quals són el únic instrument que dóna fe de l'autenticitat del contingut.

ALREGI SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta administració.

ALREGI SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir a aquesta.

Aquest lloc web pot contenir vincles o referències a altres llocs web mantinguts per tercers sobre els quals no té control. Aquests vincles només s'inclouen per facilitar la consulta. De la mateixa manera, es pot accedir a aquest lloc web des vincles de tercers sobre els quals ALREGI SL no té control. ALREGI SL no concedeix cap garantia ni realitza cap manifestació sobre si la informació continguda en aquests llocs web és completa, exacta, actualitzada o exhaustiva i no respondrà pels danys o perjudicis de cap tipus derivats d'aquests llocs.